Slate-Lite 革新技術,超薄天然石材
透光系列
冰原 SS-100A
冰原 SST-100 2100X1050mm
冰原 SS-100A
冰原 SST-100 2100X1050mm
SST-100_T_001
冰原 SST-100 2100X1050mm       (將滑鼠移置上方顯示透光效果)

 

SST-100_T_002
冰原 SST-100 2100X1050mm       (將滑鼠移置上方顯示透光效果)

 

本產品為天然石材,故每片紋路皆不同<<上一個 回石物系列 下一個>>