Slate-Lite 革新技術,超薄天然石材
透光系列
落葉 SS-107A
落葉 SST-107 2100X1050mm
落葉 SS-107A
落葉 SST-107 2100X1050mm
落葉 SST-107
落葉 SST-107 2100X1050mm       (將滑鼠移置上方顯示透光效果)

 

落葉 SST-107
落葉 SST-107 2100X1050mm       (將滑鼠移置上方顯示透光效果)

 

本產品為天然石材,故每片紋路皆不同<<上一個 回石物系列 下一個>>